Polityka prywatności – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
 1. Wprowadzenie

Biorąc pod uwagę regulacje w zakresie ochrony danych osobowych, a przede wszystkim treść art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – pragniemy udzielić Ci niezbędnych informacji odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych (dalej również „Dane”), gdyby taka sytuacja miała miejsce.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych informacji lub chcesz skorzystać ze swoich praw, jak określono poniżej, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych wymienionych punkcie 11.

 1. Kto jest Administratorem Twoich Danych?

Administratorem Danych przetwarzanych przez nas w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej jest Vistal Pref Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Czarnej Białostockiej, ul. Fabryczna 7/18, zwana dalej Administratorem lub Vistal Pref.

 1. Kiedy przetwarzamy Dane?

Dane przetwarzamy w wielu sytuacjach. Mogą być to sytuacje, w których udostępniłeś nam swoje dane osobiście, za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (np. skierowania zapytania / oferty mailowo lub telefonicznie) lub w ramach naszej współpracy podczas podpisywania lub realizowania umowy, ale także wtedy, gdy pozyskaliśmy Twoje z innych źródeł (np. od firmy, z którą współpracujesz, a która jest naszym kontrahentem / klientem).

 1. O jakich Danych mowa?

Termin „dane osobowe” odnosi się do takich informacji, które bezpośrednio lub pośrednio mogą odnosić się do Ciebie jako osoby fizycznej. Przykładami takich danych są nazwisko, wizerunek, osobisty numer identyfikacyjny, dane kontaktowe.

Jako Administrator przetwarzamy Dane naszych partnerów biznesowych (inwestorów, podwykonawców, kontrahentów), ich pracowników / współpracowników, Dane innych osób przekazane nam w ramach realizacji umów, a także innych osób nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem możemy przetwarzać następujące Dane: Dane identyfikacyjne, Dane teleadresowe, Dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne Dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.

Powyższe Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których Dane dotyczą, a także od innych osób, np. od ich pracodawców / zleceniodawców, ze stron internetowych oraz dostępnych komercyjnych baz danych na rynku

 1. Jaki jest cel przetwarzania Danych?

Przetwarzamy Dane wyłącznie w następujących celach:

a) nawiązania współpracy, zawarcia i wykonywania umowy, rozliczenia umów (sprzedaży, zlecenia, usługi itp.);

– podstawa prawną przetwarzania Danych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań  przed zawarciem umowy lub do wykonania umowy, art. 6 ust. lit. c), czyli wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

b) udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie;

– podstawą prawną przetwarzania Danych w tym przypadku jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli podjęcie działań na żądanie osoby, której Dane dotyczą oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

c) w celu marketingu i kontaktu w sprawie innych informacji i usług Vistal Pref, przesyłania informacji handlowych, w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczna lub/i telefoniczną, a także do sprzedaży i rozwoju produktów w celu ulepszenia naszych produktów i usług;

– podstawą prawną przetwarzania Danych w celach marketingowych jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

d) obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ewentualnego kierowania roszczeń;

– podstawa prawną przetwarzania Danych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora. 

Podanie Danych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.

Podsumowując, przetwarzamy Twoje Dane, gdy jest to konieczne do realizacji umowy z Tobą oraz gdy mamy inne uprawnione i uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem Twoich Danych. Gdybyśmy przetwarzali Twoje Dane w dowolnym celu, który zgodnie z obowiązującym prawem wymaga Twojej zgody, uzyskamy Twoją zgodę przed rozpoczęciem przetwarzania.

 1. Kto jeszcze może być odbiorcą Twoich Danych?

Dbamy o poufność Twoich Danych stosując zabezpieczenia na wysokim poziomie i w tym celu podejmując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje Dane przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, rozpowszechnianiem lub zniszczeniem.

Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej firmy – np. w zakresie infrastruktury informatycznej, czy bieżących spraw dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorca – Twoje Dane mogą być przekazywane, tj. ujawnione lub udostępniane – następującym kategoriom odbiorców:

a) naszym partnerom biznesowym (np. inwestorom i podwykonawcom w ramach współpracy przy danym projekcie) oraz podmiotom powiązanym z nami w ramach Grupy Kapitałowej;

b) dostawcom usług zaopatrującym nas w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające nam świadczenie usług oraz zarządzaniem naszą firmą (w szczególności mowa o dostawcach usług teleinformatycznych, firmach kurierskich i pocztowych);

c) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających nas w dochodzeniu swoich roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne);

Pragniemy poinformować, iż podmioty, które na nasze zlecenie dokonują przetwarzania Danych – działają na mocy i w oparciu umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO), bądź też w oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności, abyśmy mogli zapewnić wysoki poziom ochrony Twoich Danych nawet w relacjach z naszymi partnerami.

Możemy również ujawnić Twoje Dane stronom trzecim, na przykład policji lub innym organom publicznym, jeśli dotyczy to dochodzeń kryminalnych lub jeśli w inny sposób jesteśmy zobowiązani do ujawnienia takich danych przez prawo lub decyzję władz publicznych.

Nie ujawnimy Twoich Danych w zakresie innym niż opisany w tej sekcji.

 1. Przez jaki czas przetwarzane są Dane?

Informujemy, iż Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w pkt 5 celów:

a) w zakresie realizacji postanowień zawartych w umowie – przechowujemy Twoje Dane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celu:

– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

– statystycznych i archiwizacyjnych;

b) w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie –  przechowujemy Twoje Dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ew. prowadzenia korespondencji;

c) w celach marketingowych –  przechowujemy Twoje Dane do momentu wykreślenia Cię z bazy kontrahentów, do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody lub wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;

Po upływie w/w okresów Twoje Dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji. 

 1. Czy Twoje Dane trafiają poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Twoje Dane nie trafiają poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jeśli w przyszłości miałoby dojść do transferu do miejsca poza terytorium EOG, Vistal Pref podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Danych, w szczególności poprzez:

– stosowanie określonych klauzul umownych zwanych „standardowymi klauzulami umownymi”, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską; lub

– transfer do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony. 

W takim przypadku, przysługuje Tobie prawo uzyskania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

 1. Czy podanie Danych jest obowiązkowe?

Podanie Danych nie jest obowiązkowe. Jednakże biorąc pod uwagę realizację celów określonych w pkt 5, podanie Danych może mieć charakter:

a) umowny, czyli podanie Danych jest warunkiem zawarcia umowy. Innymi słowy, niepodanie Danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym brakiem możliwości korzystania z produktów i usług należących do nas,

b) dobrowolny, ale podanie Danych jest niezbędne do realizacji celów związanych m.in. z otrzymywaniem przez Ciebie informacji handlowych, w tym marketingowych w odniesieniu do produktów i usług przez nas oferowanych  drogą elektroniczną lub/i telefoniczną.

 1. Jakie masz prawa?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich Danych – masz prawo do:

– dostępu do Danych, w tym prawo uzyskania ich kopi;

– żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

– przenoszenia ich do innego administratora (w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy lub Twoja zgoda). 

Ponadto informujemy, iż w przypadku przetwarzania Danych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody na przetwarzanie, mogą być wycofane w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Z kim możesz się kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem Danych?

W razie pytań lub wątpliwości prosimy Cię o kontakt poprzez e-mail: pref@vistal.pl lub Vistal  Pref  Sp. z o.o.  w  restrukturyzacji, ul. Fabryczna 7/18, 16-020  Czarna Białostocka, tel.: 85/733-66-61, fax: 85/733-66-69.

wróć do polityki prywatności